Geodetski biro ,,Geo-Dita” d.o.o. Firma poseduje svu neophodnu tehničku opremu, totalne stanice, nivelire i GPS sistem. Takođe, posedujemo odgovarajuće licence predviđene Zakonom za pružanje geodetskih usluga u oblasti Katastra nepokretnosti, građevinarstva i projektovanja (372- Odgovorni projektant geodetskih projekata i 471- Odgovorni izvođač geodetskih radova).