Usluge geodetskog biroa "Geo-Dita" u oblasti katastra nepokretnosti:

  • Snimanje i prijava objekata kod nadležnih katastarskih službi
  • Deobe parcela (realizacija projekta preparcelacije)
  • Formiranje građevinske parcele
  • Izrada protokola regulacije
  • Legalizacija- geodetski snimak
  • Obnavljanje međa- granica katastarskih parcela
  • Katastarske promene na osnovu važećih urbanističkih planova

ZAKAŽITE SASTANAK